Cung cấp các loại hóa chất cơ bản sử dụng trong cho lọc hóa dầu và các ngành công nghiệp khác như
– H2SO4
– NaOH rắn, NaOH lỏng (32%, 45%, 50%)
– Soda ash light, STPP, Na2SO4, HCl, H3PO4
– Liquid Propylene,
– n-methylethanolamin,
– ……